How to measure reputation?

“One of the major problems for the reputation teams is that the KPI‘s that they use are vague compared to those of people working in Production, Sales or HR. It is very easy to evaluate the volume of production, quality of service, sales or turnover.

The internal communication is just a tool, a communication channel and wording of a message created by somebody else. In many cases whatever communication/culture survey you do it will measure mostly the attitude towards the direct managers and the top management- not the quality of communication channels or clarity of message.”

From the book Reputation Strategy

“Един от основните проблеми за екипите отговарящи за фирмената репутация е, че Ключовите показатели за ефективност (KPI’s), които използват, са неясни в сравнение с тези на хората, работещи в производството, продажбите или HR. или оборот.

Вътрешната комуникация е просто инструмент, комуникационен канал и формулировка на съобщение, което е създадено от някой друг. В много случаи, каквото и проучване за комуникация / култура да направите, то ще измери преди всичко отношението към преките мениджъри и висшето ръководство – не качеството на комуникационните канали или яснотата на посланието. ”

От книгата Reputation Strategy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *